МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНДЕКСАЦІЇ ВАРТОСТІ МАЙНА ПРИ ВИКОНАННІ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНДЕКСАЦІЇ ВАРТОСТІ МАЙНА ПРИ ВИКОНАННІ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ

Authors

  • Юрій Поздняков Експертної ради УТО у Львівській області, Україна
  • Марія Лапішко Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6690-3080
  • Андрій Комаровський ПП «Оцінка майна», Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.008

Keywords:

економічні вимірювання, незалежна експертна оцінка, ретроспективна оцінка, законодавчо-нормативна база оцінки, невизначеність результату оцінки

Summary

Стаття стосується економетрики, зокрема – галузі економічних вимірювань вартості майна і майнових прав, що виконуються методами незалежної експертної оцінки. У роботі виконано огляд та порівняльний аналіз вимог до виконання ретроспективної оцінки майна, викладених у джерелах фахової літератури та документах законодавчо-нормативної бази. Зазначено, що вимоги до здійснення таких економічних вимірювань у діючих національних стандартах оцінки (НСО) України відсутні, і це може викликати труднощі при виборі та обґрунтуванні методичних підходів та оціночних процедур. Визначено базові умови, обмеження та припущення під час виконання подібних оціночних робіт. Розглянуто існуючі методичні можливості виконання ретроспективної оцінки майна. Проаналізовано джерела виникнення невизначеності результату та шляхи її подолання, що дозволяють підвищити достовірність ретроспективної оцінки. Виконано порівняльний аналіз двох методичних підходів до виконання подібних оціночних робіт – архівного та індексного. Показано, що звіт про ретроспективну оцінку не може вважатися юридично доказовим підтвердженням рівня достовірності показника вартості, отриманого в результаті первинної оцінки на дату ретроспективної оцінки.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pozdnyakov Yuri, Bratishko Igor. (2022). Quantitative indicators determination of economic measurements results uncertainty at independent evaluation reports reviewing and forensic expertise performance. Vzdelávanie a spoločnosť VII. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko (Eds.) Prešovská univerzita v Prešove (Slovakia), 2022. 236 p. Pp. 128-170. Вилучено з: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova17; https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova17/subor/9788055529363.pdf.

Yuri V. Pozdnyakov, Maria L. Lapishko (2022). Methodological features of reports on independent property and property rights valuation forensic examinations performing. Modern technologies for solving actual society's problems. Monograph. ISBN 978-83-965554-4-1. DOI: 10.54264/M016. Edited by Oleksandr Nestorenko and Iryna Ostopolets. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. 442 p., pp. 282 - 294. Вилучено з: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/cbc90411fde873876f9870363f0a3c80.pdf

Поздняков, Ю., Братішко, І. Проблемні питання виконання судово-економічних експертиз звітів із незалежної експертної оцінки вартості активів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 1(26). С. 108—124. DOI: 10.32353/khrife.1.2022.07. Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2022. Вилучено з: https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/514/572.

Пасько Р.М., Арабулі Н.М. (2017). Визначення вартості нерухомого майна в умовах нестабільного ринку. Ретроспективна оцінка. Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. С. 362-367. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2017_62_45.

Маркус Я.І., Гохберг І. І., Поздняков Ю.В., Чащин Ю.Г., Нефьодов О.В., Сірош Т.О., Чистякова Н.Ю. (2018). Оцінка вартості майна на дату, віддалену від поточної (обмеження, припущення, алгоритм). Під заг. ред. Маркуса Я.І. - Практика оцінки майна, №1. 126 с.

Поздняков Ю.В., Лапишко М.Л. (2019). Интерпретация результатов ретроспективной оценки с учетом требований законодательно-нормативной базы. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. № 2 (107). С. 183 – 189.

Максимов С., Псярнецький Є. (2017). Ретроспективна оцінка: зміст поняття. Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки. Вилучено з: http://www.afo.com.ua/uk/news/2/1235.

Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету міністрів України № 1440 від 10.09.2003 р. Вилучено з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п.

Устименко О. (2022). Ретроспективная оценка объекта. Вилучено з: https://blog.liga.net/user/oustimenko/article/37151.

Семенова Е.А. (2009). Особенности проведения ретроспективной оценки в рамках судебной экспертизы в сфере залогового кредитования. Вестник Финансового университета. Вып. 6. С. 29-34.

Каплін Р.Б. (2009). Експертні дослідження з визначення вартості об’єктів на минулий період (ретроспективна оцінка). Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 9. С. 430-433.

Лист ФДМУ №20-58/18185 від 07.12.2022 р. Щодо надання розʼяснень.

Сивец С.А. (2001). Статистические методы в оценке недвижимости и бизнеса. Запорожье. 320 с.

Поздняков Ю.В. (2021). Невизначеність результату незалежної експертної оцінки. Монографія. LAP Lambert Academic Publishing,. ISBN 978-620-3-58186-7. 473 c. Вилучено з: https://www.amazon.com/Business-Money-Ukrainian-Books/s?rh=n%3A3%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291465011.

Поздняков Ю.В., Маркус Я.І., Шалаєв В.М., Маркус В.В. (2023). Достовірність і невизначеність результатів оцінки майна. Під заг. ред. Маркуса Я.І. Практика оцінки майна, №6. 216 с.

Лапішко М.Л. (1995). Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Львів: Світ. 328 с.

Alico, John. (Ed.) (1989). Appraising Mashinery and Equipment. Selected chapters (2, 4-9, 13). McGraw-Hill Book Company. NY.

Podwalny, Robert B. and Raether, Edward V. (1995). Mashinery and Equipment Appraisal. Teaching Materials prepared for EDI/World Bank Seminars.

Государственный стандарт РБ СТБ 52.4.01-2007 (2007). «Оценка машин, оборудования, инвентаря, материалов», утвержденный постановлением Госстандарта РБ от 14.03.2007 г. №15.

Романенко В.Г. (2013). Оценка отечественных автомобилей на прошедшую дату. Вилучено з: http://www.ocenchik.ru/docsk/2849-ocenka-otechestvennyh-avtomobiley-proshedshuyu-datu.html

Фоменко А.Н. (2013). О возможности использования текущей ценовой информации при оценке на дату в прошлом. Вопросы оценки № 3 (75), с. 23. Вилучено з: http://www.ocenchik.ru/docs/1856-ispolzovaniya-tekushchey-tsenovoy-informatsii-otsenke-datu-proshlom.html

Кирилюк Є.М. (2008). Економічне оцінювання. Черкаси.

Лісняк В.Г., Поліщук В.М. (2003). Про визначення вартості відтворення нерухомого майна за методологією використання індексів змін кошторисної вартості. Вісник оцінки. № 3. С. 6–14.

Оцінка майна в Україні. (2005). Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, В.Г. Лісняк, В.М. Поліщук. К.: Вид-во Європ. ун-ту. 217 с.

Пасько Р.М., Маркус Я.І. (2018). Концептуальний підхід до оцінки майна на дату, віддалену від поточної. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб., присвяч. 105-річчю заснування судової експертизи в Україні. Київський НДІСЕ; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ : Видавництво Ліра-К. Вип. 63, ч. 2. 520 с., с. 100-110. Вилучено з: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/15-1.pdf.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспертов. (2015). Вилучено з: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155332/64da89c77a22b248732cebe7920fd27f5cb136ec/.

Зубенко А.В. (2018). Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків. 88 с.

Маркус Я.І., Поздняков Ю.В. (2022). Аналіз достовірності результатів оцінки. Матеріали XXІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Оцінка бізнесу та нерухомості, асоційованої з бізнесом», 16-17 вересня 2021 р., м. Одеса. Вісник оцінки № 1 (62). С. 31 - 39.

Author Biographies

Юрій Поздняков , Експертної ради УТО у Львівській області, Україна

провідний експерт-оцінювач
Українського товариства оцінювачів, Україна
представник

Марія Лапішко , Національний університет «Львівська політехніка», Україна

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку і аналізу,
Інститут підприємництва і перспективних технологій

Андрій Комаровський , ПП «Оцінка майна», Україна

Директор

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Поздняков , Ю. ., Лапішко , М., & Комаровський , А. (2023). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНДЕКСАЦІЇ ВАРТОСТІ МАЙНА ПРИ ВИКОНАННІ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ. Grail of Science, (27), 81–96. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.008
Loading...